Računovodstvo

Voditeljica računovodstva: Marina Pažanin, mag.oec.

Mira Milić – blagajnik – fakturista

Služba računovodstva Učeničkog doma Split obavlja  računovodstveno financijske poslove sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu, Pravilniku o financijskom izvještavanju, te drugim zakonskim propisima  :

–  izrađuje financijske planove po programima i izvorima financiranja i prati njihovo izvršavanje
– vodi  poslovne knjige u skladu s propisima
– sastavlja godišnje i periodične  financijske, te statističke izvještaje
– obavlja plaćanja obveza ,evidentira i izrađuje ulazne i izlazne fakture i vodi blagajničke poslove
– obračunava plaće i ostale naknade zaposlenicima
– organizira i provodi godišnji popis imovine , obveza i potraživanja , te obavlja ostale računovodstvene poslove koji proizlazi iz godišnjeg plana i programa Učeničkog doma Split.