Tajništvo

Zorica Tešija, tajnik Doma

 

Zorica Tešija – tajnik Doma, obavlja sljedeće poslove:  izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja, odluke, provodi i tumači pravne propise, poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar, obavlja poslove vezane uz zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, koordinira i kontrolira rad tehničkog osoblja u suradnji s ravnateljem, sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za domski odbor, surađuje i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, uredima državne uprave jedinicama lokalne i regionalne samouprave, nabavlja pedagošku dokumentaciju i potrošni materijal, izrađuje plan godišnjih odmora.

Ankica Margan, administrator – daktilograf

 

Ankica Margan – administrator – daktilograf, vodi evidenciju podataka o učenicima i priprema različite potvrde na osnovi tih evidencija, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkim maticama, zaprima, razvrstava, urudžbira i otprema poštu, protokolira sve ulazne i izlazne dokumente, fotokopira dokumentaciju, šalje dokumente putem telefax uređaja, obavlja prijepise svih dopisa, vodi brigu o cjelokupnoj arhivi, pruža informacije odgajateljima, te obavlja druge administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma Split.