Prijem u dom te prava i dužnosti učenika

Prijem učenika

Recepcija doma

Dom prima učenike na smještaj i prehranu na temelju odluke o upisu koju za svaku školsku godinu donosi Domski odbor. Dom objavljuje javni natječaj za prijem učenika sukladno kriterijima koje utvrđuje ministar prosvjete i športa. Natječaj za prijem učenika objavljuje se u dnevnom listu. (članak 90. Statuta)

Soba za prijem proditelja

Izbor kandidata za prijem u Dom zasniva se na uspjehu učenika u prethodnom obrazovanju i vladanju učenika u prethodnoj školskoj godini ako je isti ranije boravio u Domu, te materijalnom položaju učenika, odnosno njegove obitelji.
Izbor kandidata za prijem u Dom obavlja se prema elementima i kriterijima koje propisuje nadležni ministar. (članak 92. Statuta)

Status učenika u Domu stječe se danom zaključivanja ugovora o smještaju koji potpisuje roditelj – staratelj i ravnatelj Doma. (članak 93. Statuta)

Prava učenika

Domska knjižnica

Učenici doma imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Doma. (članak 95. Statuta)

Prava učenika su:

– sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu;
– pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose;
– pravo na uvažavanje njegovog mišljenja;
– pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika;
– podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim tijelima;
– raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada;
– sudjelovati u raspravama povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati mišljenja o primjeni pedagoških mjera;
– davati mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika;

– osnivati sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjelovati u ostalim slobodnim
aktivnostima;
– davati primjedbe, prijedloge i mišljenja u svezi s djelovanjem Doma, ako se radi o pitanjima učenika;
– korištenje domskog inventara i drugih sredstava Doma koja su namijenjena za smještaj i boravak učenika;
– korištenje i drugih prava utvrđenih Kućnim redom ili posebnim odlukama Domskog odbora, odnosno ravnatelja Doma. (članak 96. Statuta)

Dužnosti učenika

Dom izvana

Dužnosti učenika su:
– redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada;
– savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze
utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Doma;
– njegovati i promicati humane odnose među učenicima;
– čuvati domsku imovinu kao i imovinu učenika, odgojitelja i drugih djelatnika Doma;
– ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih i Doma kao ustanove;
– poštivati pravila domskog života i rada i pridržavati se odredaba Kućnog reda, ovog statuta i drugih akata Doma. (članak 97. Statuta)

Statut doma

Statut Učeničkog doma Split možete preuzeti ovdje: Statut

Odgovori